Gewerbe i Vat w Niemczech

Przemieszczasz własne towary na terytorium RFN lub dokonujesz w Niemczech sprzedaży? Świadczysz usługi budowlane lub przewozu osób? Już podlegasz lub możesz podlegać niemieckiemu podatkowi od wartości dodanej. Zapoznaj się z naszą informacją o niemieckich obowiązkach podatkowych w VAT zagranicznych przedsiębiorców.

Ustalimy Państwa obowiązki podatkowe w Niemczech, a jeżeli zajdzie taka potrzeba, przeprowadzimy Państwa przedsiębiorstwo przez rejestrację na VAT w niemieckim urzędzie skarbowym oraz udzielimy Państwu wszelkiego wsparcia w celu wywiązania się z obowiązków podatkowych w niemieckim podatku od wartości dodanej.

Co do zasady, przedsiębiorcy posiadający w Polsce miejsce zamieszkania lub siedzibę, dokonujący dostaw towarów na rzecz niemieckich przedsiębiorców lub świadczących dla nich usługi nie mają obowiązku rejestrowania się na VAT w Niemczech, a tym samym rozliczać w Niemczech podatku VAT od powyższej sprzedaży.

Niemniej jednak, od powyższej generalnej zasady są wyjątki.

Pieniądze

 Obowiązkowej rejestracji na VAT podlegają m.in. zagraniczni przedsiębiorcy, którzy:

 • dokonują z zagranicy sprzedaży wysyłkowej na rzecz osób niebędących przedsiębiorcami, której wartość przekroczyła w roku kalendarzowym 100.000 EUR
 • świadczą na terytorium RFN usługi budowlane dla osób niebędących przedsiębiorcami
 • świadczą na terytorium RFN usługi przewozu osób
 • wprowadzają (importują) towary na obszar celny Wspólnoty Europejskiej, których dopuszczenie do wolnego obrotu (tzw. oclenie) następuje na terytorium RFN
 • przemieszczają na terytorium RFN własne towary celem składowania
 • przemieszczają na terytorium RFN towary nabyte w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej
 • dokonują dostaw towarów z terytorium RFN, tzn. sprzedaży towarów, które w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium RFN
 • są odbiorcami usług budowlanych świadczonych przez zagranicznych podwykonawców
 • posiadają w RFN stałą palcówkę, poprzez którą częściowo lub całkowicie prowadzą działalność gospodarczą 

Zagraniczni przedsiębiorcy, wobec których powstał w Republice Federalnej Niemiec obowiązek podatkowy w podatku od wartości dodanej podlegają obowiązkowej rejestracji na VAT w Niemczech oraz są obowiązani do składania miesięcznych zeznań w podatku VAT oraz deklaracji rocznej w terminie do 31 maja roku następnego.

Szczegółowych informacji na temat ewentualnych obowiązków w niemieckim podatku od wartości dodanej udzielą Państwu nasi doradcy podatkowi.

Świadczysz usługi budowlane na terenie Niemiec? Sprawdź naszą ofertę dotyczącą Bauabzugsteuer - zwrot podatku od usług budowlanych z Niemiec.

Gewerbe

W rozliczeniu Gewerbe można odliczyć wiele rzeczy bezpośrednio powiązanych z prowadzeniem działalności. Należy jednak posiadać rachunek, który to potwierdzi.

Jeżeli pracujesz w Niemczech na własny rachunek, czyli prowadzisz własną działalność gospodarczą, to nazywa się to właśnie Gewerbe.

Zgłaszając się do nas i wypełniając prosty formularz, możesz mieć pewność, że załatwimy za Ciebie wszelkie formalności, związane z:

 • Założeniem działalności
 • Prowadzeniem działalności
 • Rozliczaniem działalności
 • Zamykaniem działalności


Jakie dokumenty są niezbędne do zgłoszenia działalności gospodarczej w Niemczech?

 • dwustronna kopia dowodu osobistego lub paszportu,
 • pełnomocnictwo do zgłoszenia działalności gospodarczej,
 • w niektórych przypadkach również: zaświadczenie o niekaralności- Polizeiliches Führungszeugnis, poświadczenie o wpisie do rejestru handlowego, bądź izby rzemieślniczej, zezwolenia, koncesje, uprawnienia do wykonywania danego zawodu (udokumentowane).


Wymagane bywają do wglądu:

 • dokument potwierdzający zameldowanie w Niemczech,
 • umowa wynajmu lokalu do prowadzenia Gewerbe,
 • dokument poświadczający prawo do swobodnego przesiedlania się- tzw. Freizügigkeitsbescheinigung.
 • imię i nazwisko,
 • obywatelstwo,
 • data założenia działalności gospodarczej,
 • płeć,
 • miejsce i data urodzenia,
 • niemiecki adres zameldowania i adres siedziby firmy,
 • szczegółowy zakres usług, jakie będą wykonywane w ramach działalności Gewerbe


Dodatkowe informacje potrzebne do rejestracji podatkowej:

 • stan cywilny i ewentualna data ostatniej zmiany stanu cywilnego,
 • przewidywane obroty w roku bieżącym i w roku kolejnym,
 • przewidywane dochody ze wszystkich źródeł w roku bieżącym i w roku kolejnym, a także przewidywane dochody współmałżonka lub partnera w związku partnerskim,
 • dane osobowe małżonka oraz partnera,
 • poprzedni adres zamieszkania,
 • wyznanie – religia,
 • wcześniej prowadzone działalności gospodarcze- w tym numery podatkowe oraz dane urzędu skarbowego, który był w przeszłości właściwy dla prowadzonych działalności.


Każda osoba, która prowadziła w konkretnym roku podatkowym własną działalność gospodarczą w Niemczech, jest zobligowana do złożenia deklaracji podatkowej w niemieckim urzędzie skarbowym. Dotyczy to również tych osób, których dochód nie przekroczył sumy wolnej od podatku, nie osiągających żadnego dochodu lub też tych, które poniosły stratę.

Złożenie deklaracji podatkowej upływa z dniem 31 maja następnego roku, jednak korzystając z usług naszych doradców wspomniany termin można przedłużyć aż do 31 grudnia.

Zwolnione z podatku VAT są te osoby, które podczas zakładania działalności Gewerbe zawarły we wniosku informację, że będą prowadzić małą działalność gospodarczą (Fragebogen zur steuerlichen Erfassung). W świetle przepisów o VAT, mały przedsiębiorca to ten, którego całoroczny obrót w danym roku nie powinien przekroczyć 17,5 tys. euro i 50 tys. euro w roku następnym.

Przy rozliczaniu Gewerbe można dokonać odliczenia różnych kosztów powiązanych z prowadzeniem tej działalności: internet, telefon, paliwo, środki czystości, ubrania robocze, bilety, laptop, środki przeznaczone na reklamę, narzędzia itp. Nie można jednak zapominać, by przy każdym tego rodzaju odliczeniu mieć rachunek potwierdzający poniesione koszty, jak też potwierdzenie poniesienia tego konkretnego wydatku; wyciąg bankowy dla płatności dokonanych drogą elektroniczną.

Przy dokonywaniu rozliczenia Gewerbe konieczne jest zaświadczenie o dochodach (EU/EOG), dokumenty potwierdzające opłacane składki ubezpieczeniowe, wymienione wyżej rachunki, przychody i rozchody w rozliczanym roku i kopia dowodu tożsamości; dodatkowo potwierdzenia otrzymania i dokonania tych płatności dla faktur płatnych przelewem.

 

Ubezpieczenie zdrowotne- wszyscy prowadzący działalność w Niemczech są zobowiązani opłacać ubezpieczenie zdrowotne. Zaleca się załatwienie tych formalności jeszcze zanim założy się swoją działalność. Wyboru można dokonać pomiędzy ubezpieczeniem w prywatnej lub państwowej kasie chorych.

Ubezpieczenie rentowo-emerytalne- pod to ubezpieczenie podlegają obowiązkowo tylko wybrane grupy prowadzące działalność gospodarczą: rzemieślnicy wyszczególnieni w załączniku A do niemieckiej ustawy o rzemiośle. Inne osoby mogą je zawrzeć w drodze złożenia wniosku.

Przechowywanie dokumentów- priorytetem jest przechowywanie wszelkiej dokumentacji w kwestii działalności gospodarczej przez czas od 6 do 10 lat. Zachować należy przede wszystkim: rachunki i dokumenty związane z założoną działalnością, rachunki zysków, jak też strat, nazwy firm i adresy zleceniodawców, dane o wykonywanych usługach oraz miejscu ich wykonywania.

 

Obligatoryjnie należy zgłosić ten fakt w tych wszystkich instytucjach, które mają wiedzę o rejestracji działalności. Głównie chodzi o:

 • Urząd Skarbowy- Finanzamt
 • Izba rzemieślnicza- Handwerkskammer, bądź przemysłowo- handlowa (industrie und handelskammer)
 • BG- Bau,
 • Amt für Arbeitschutz.


Jak rozliczyć się z zagranicznym urzędem skarbowym i odzyskać nadpłacony podatek?

 • Prześlij do nas niezobowiązujące zgłoszenie poprzez formularz lub zadzwoń
 • Przedstawimy naszą ofertę poprowadzenia sprawy podatkowej przed zagranicznym urzędem skarbowym.
 • Otrzymasz od nas komplet formularzy w języku polskim, które wypełnisz, uzupełniając o dane osobowe i dane dotyczące pracy za granicą.
 • Otrzymasz informację o wysokości oszacowanego zwrotu podatku przed wysłaniem zeznania podatkowego do urzędu. 
 • Złożymy wniosek we właściwym urzędzie skarbowym.
 • Będziemy odpowiadać na ewentualne zapytania urzędu i dostarczać dodatkowe informacje.
 • Urząd zakończy sprawę, wydając decyzję podatkową. Po jej wydaniu możesz liczyć na przelew ze zwrotem podatku.
 • W przypadku odmowy urzędu odwołamy się od tej decyzji - jeśli sytuacja podatnika to umożliwi.
 • Opłatę za nasze usługi uiścisz dopiero po wydaniu decyzji.