Usługi księgowe

Zakres usług księgowych obejmuje:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów,
 • prowadzenie rozliczeń ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych (VAT, PIT, CIT),
 • sporządzanie i składanie sprawozdań do GUS i NBP,
 • monitorowanie stanu finansowego firmy,
 • comiesięczne raporty analityczne zgodne z ustaleniami klienta,
 • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS oraz innymi organami,
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej,
 • rozliczenia roczne,
 • udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych,
 • opracowanie zakładowego planu kont.

 

sumy z kalkulatorem

 

Kadry i płace

pan pisze na notatniku obok kalkulator i klawiatura

 

Zakres obsługi kadrowo-płacowej obejmuje między innymi:

 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac z umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
 • obsługa ZUS pracowników (zgłaszanie, dokonywanie zmian i wyrejestrowanie)
 • prowadzenie rozliczeń ZUS właścicieli
 • sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy, aneksów, porozumień i innych dokumentów kadrowych
 • nadzór nad terminowym szkoleniem BHP pracowników w zakresie szkoleń wstępnych, podstawowych, okresowych - na wniosek Klienta
 • wydawanie skierowań na badania lekarskie, oraz nadzór nad terminowością wykonywania badań - na wniosek Klienta
 • prowadzenie i aktualizacja akt osobowych pracowników
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji i raportów na potrzeby ZUS, US, GUS, PFRON
 • kontrola terminów płatności bieżących zobowiązań wobec urzędów publicznych (ZUS, US, PFRON)
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (PIT-8/11, PIT-40 i innych)
 • kontakty i reprezentacja Klienta przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym jak również innymi instytucjami państwowymi w zakresie rozliczeń pracowniczych

 

Usługi dodatkowe

 • doradztwo biznesowe,
 • sporządzanie sprawozdań i raportów finansowych zgodnie z oczekiwaniami Klientów na potrzeby banków i innych instytucji,
 • prowadzenie nadzoru nad personelem księgowym w firmie Klienta, przejmując w ten sposób odpowiedzialność zgodną z zakresem funkcji Głównego Księgowego firmy,
 • weryfikacja ksiąg rachunkowych,
 • przygotowanie formalne i merytoryczne biznesplanów,
 • przygotowanie wniosków dla osób rozpoczynających działalność o dotacje z Urzędu Pracy,
 • pomoc przy rejestracji spółek i indywidualnych działalności gospodarczych,
 • przygotowanie dokumentacji na potrzeby banków i instytucji leasingowych,
 • pomoc w bieżącym zarządzaniu firmą m.in: dostarczenie wymaganych przelewów do banku, administracja biurem,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • sporządzanie deklaracji VAT REFUND

 

kalkulator i notes