Zasiłek wychowawczy Elterngeld

Jest przyznawany kiedy przed urodzeniem dziecka matka pracowała w Niemczech a jej partner nadal w nich pracuje. Wtedy rodzice dziecka mogą się ubiegać o zasiłek wychowawczy

Niezwłocznie po dopełnieniu formalności przez nas, otrzymasz pieniądze bezpośrednio z urzędu zagranicznego na swe  konto bankowe.

Prawo do tego świadczenia mają ojcowie i matki, którzy po narodzinach dziecka przestają pracować i decydują się na opiekę nad dzieckiem. Prawo do zasiłku Elterngeld nabywa się z dniem urodzenia dziecka. Może być on wypłacany maksymalnie do 14 miesiąca życia dziecka. Wniosek należy złożyć jak najszybciej po urodzeniu dziecka, gdyż z upływem 3 miesiąca życia dziecka, skraca się okres wypłacania zasiłku.

Prawo do zasiłku Elterngeld mają rodzice, którzy spełniają następujące warunki:

  • jedno z nich sprawuje opiekę nad dzieckiem, rezygnując przy tym z pracy bądź ograniczając czas pracy do maksymalnie 30 godzin tygodniowo
  • są zameldowani wspólnie z dzieckiem,
  • jedno z nich jest na stałe zameldowane w Niemczech

 

Mama z dziećmi

 

Wysokość zasiłku uzależniona jest od utraconego dochodu osoby decydującej się na opiekę nad dzieckiem. Przy obliczaniu wysokości należnego zasiłku bierze się pod uwagę wysokość dochodów netto z ostatnich 12 miesięcy przed narodzinami dziecka. Minimalna wysokość świadczenia wynosi 300 Euro miesięcznie, a maksymalna 1800 euro miesięcznie. Prawo do zasiłku mają nawet osoby, które przed narodzinami dziecka nie były aktywne zawodowo.

Zasiłek rodzinny Kindergeld

Szczęśliwa rodzina

 

Zasiłek rodzinny Kindergeld stał się dostępny dla Polaków wraz z wejściem naszego kraju do Unii Europejskiej. Od tego momentu Polacy mają pełne prawo aby otrzymać Kindergeld.

Kindergeld przysługuje nawet wtedy, kiedy dziecko nie mieszka w Niemczech. To świadczenie dla członków UE , którzy w Niemczech mieszkają, pracują, płacą podatki i tam są ubezpieczeni.

W przypadku pracowników polskich warunkiem jest, aby wnioskodawca:

  • był zameldowany w Niemczech
  • był legalnie zatrudniony w Niemczech i tam odprowadzane są podatki oraz minimum składek socjalnych od jego wynagrodzenia
  • podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech tzn. pracował w ciągłości minimum 183 dni w roku. Jeśli natomiast okres ten nie został osiągnięty w momencie składania wniosku należy udokumentować fakt półrocznego pobytu.

 

Jeżeli pobyt w Niemczech był krótszy niż 183 dni w roku, ale kwota zarobiona w czasie pracy w Niemczech przekracza 90% całkowitych rocznych dochodów w danym roku kalendarzowym.

Jeżeli wymagane kryteria są spełnione, to po złożeniu wniosku, Familienkasse przyznaje świadczenia, które są wypłacane cztery lata wstecz do dnia decyzji, a następnie co miesiąc bezterminowo, aż do momentu ustania prawa do świadczeń.

Zasiłek jest wypłacany z reguły na każde dziecko, do momentu osiągnięcia przez nie pełnoletności. Możliwe jest jednak otrzymywanie pieniędzy także na dzieci starsze, do osiągnięcia przez nie 25 roku życia, o ile są bezrobotne, uczą się lub studiują, a ich dochody nie przekraczają 8.004 euro rocznie. Dzieci nie muszą – w przeciwieństwie do ubiegającego się o zasiłek rodzica – mieszkać w Niemczech.

WAŻNE: Pobieranie zasiłku rodzinnego w Polsce nie jest przeszkodą. Należy jednak o tym fakcie poinformować niemiecką Familienkasse. Wówczas otrzymamy Kindergeld pomniejszony o świadczenia otrzymywane w Polsce.