Podatek budowlany (Bauabzugssteuer)

Świadczysz usługi budowlane na terenie Niemiec? Oznacza to, że podlegasz opodatkowaniu Bauabzugsteuer. Stanowi on szczególną formę podatku budowlanego w Niemczech. Podatek ten został wprowadzony w celu zmniejszenia skali procederu nielegalnego zatrudniania w niemieckim przemyśle budowlanym.


Oferujemy następujące usługi związane z opodatkowaniem
Bauabzugsteuer:

  • ustalenie istnienia obowiązku podatkowego w podatku Bauabzugsteuer oraz sporządzenie wniosku o zwrot podatku,
  • ustalenie istnienia obowiązku podatkowego w podatkach Einkommensteuer (podatek dochodowy), Umsatzsteuer (podatek od wartości dodanej) i Lohnsteuer (podatek od wynagrodzeń),
  • sporządzenie pisma do niemieckiego urzędu wyjaśniającego kwestię obowiązku podatkowego w podatku Einkommensteuer. Możliwość zwrotu podatku budowlanego za dany rok  uzależniona jest od wcześniejszego złożenia wyjaśnień o niepodleganiu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym w Niemczech.
  • rejestrację firmy we właściwym niemieckim urzędzie skarbowym,
  • uzyskanie zaświadczenia o zwolnieniu z podatku Bauabzugsteuer,
  • reprezentowanie firmy przed niemieckim urzędem skarbowym, udzielanie okresowych (zazwyczaj dwukrotnie w roku kalendarzowym, w terminach do 31 lipca oraz 31 stycznia) informacji oraz wyjaśnień niemieckiemu urzędowi skarbowemu w sprawach podatkowych.

kalkulator domek papiery

liczenie na kalkulatorze

Co podlega opodatkowaniu Bauabzugsteuer?

  • Wszystkie firmy (osoby), które świadczą usługi budowlane w Niemczech. Podatek ten dotyczy także firm (osób), które mają zarejestrowaną swoją działalność tylko w Polsce i wykonują usługi w Niemczech.
  • Opodatkowaniu podatkiem od usług budowlanych podlegają wszystkie świadczenia, które służą wybudowaniu, uruchomieniu, modyfikacji lub usunięciu konstrukcji budowlanych. Stawka podatku Bauabzugsteuer wynosi 15% od wartości usług i pobierana jest przez odbiorcę usługi budowlanej z kwoty wystawionej faktury - jeśli jest do przedsiębiorca albo osoba prawna.

 

Kiedy podatek Bauabzugsteuer nie jest pobierany?

  • Nie jest pobierany, jeśli odbiorcą usługi jest osoba fizyczna. Dodatkowo, z opodatkowania zwolnione są przedsiębiorstwa posiadające ważne na moment wykonania usługi zaświadczenie o zwolnieniu z podatku od usług budowlanych (Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen). O zwolnienie z tego podatku mogą ubiegać się także przedsiębiorstwa, które są zarejestrowane na terenie Polski.
  • Ustawodawca przewidział także progi określające wartość robót budowlanych, do osiągnięcia których nie pobiera się podatku Bauabzugsteuer. Wynoszą one EUR 5.000 oraz EUR 15.000 - ten drugi ma zastosowanie wówczas, gdy odbiorca usług budowlanych generuje wyłącznie przychód zwolniony z opodatkowania.