Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dotyczy tych podatników, którzy prowadzą podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów. Wymienione wyżej środki muszą być dodane do ewidencji najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania, w przypadku przekroczenia tego terminu uznaje się, że środki trwałe nie zostały ujawnione. Prowadzenie ewidencji umożliwia zaliczanie amortyzacji w koszty prowadzonej działalności.

Nie istnieje urzędowy wzór dla ewidencji środków trwałych, nie jest do tego wymagana specjalna księga. Funkcję wspominanej ewidencji dobrze spełnia również odręcznie napisany dokument – pod warunkiem, że zawiera on wszystkie wymagane pozycje.

Ewidencje powinny być prowadzone chronologicznie, osobno dla każdego roku podatkowego. Muszą też zawierać daty nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych lub prawnych. Ważnymi pozycjami w ewidencji są również wartości początkowe, jak również dane dotyczące wykreślenia składnika majątku z ewidencji.

środki trwałe